TDI - Obecné informace

Zajištění technického dozoru je třeba organizovat tak, aby odpovídal rozsahu a povaze kontrolované stavby. Při výstavbě technicky náročných nebo rozsáhlých objektů je na staveništi třeba trvalé přítomnosti dozorce. V tomto případě se jedná o dozor stálý. U ostatních staveb není nutná nepřetržitá přítomnost technického dozorce. Tan však kontrolu stavby provádí v pravidelných intervalech určených investorem.

Stavební dozor ze zákona

Nutnost zajistit při výstavbě technický dozor investora vzniká pouze u staveb financovaných ze státního rozpočtu, kde je zajištění technického dozoru dáno zákonem.

Stavební dozor doporučený

U staveb ostatních je stavební dozor běžnou součástí výstavby, i když není vyžadován zákonem nebo vyhláškou.

Stavební dozor vhodný

Zajištění stavebního dozoru externí společností se vyplatí také individuálním stavebníkům, byť právě v této kategorii staveb je často opomíjen. V oblasti individuální výstavby rodinných domů se snaží investor ušetřit investiční náklady a stavební dozor je jedna z prvních úspor. Bohužel ve většině případů takto uspořené finanční prostředky se během výstavby projeví buď v nekvalitně odvedené práci dodavatelských firem, záměně stavebních materiálů nebo vznikem vícenákladů.

Technický dozor v zájmu investora

Stavební dozor hájí zájmy investora a pomáhá mu již od přípravné fáze projektu. V případě zajištění stavebního dozoru již ve fázi projektu se investor vyhne nevhodným řešením, jako je například špatně zvolený konstrukční systém stavby. Při výběru dodavatele nebo dodavatelů stavby pomůže investorovi odladit smlouvy o dílo, tak aby nebyly jednostranně výhodné pouze pro zhotovitele, jak je dnes běžnou praxí.

Činnost technického dozoru

Technický dozor zastupuje investora. Kontroluje provádění stavebních prací a dodávek, jejich přejímání od dodavatelských subjektů. Jedná s projektanty, s příslušnými orgány státní správy (zejména stavebním úřadem) a s dalšími účastníky výstavby.

Během vlastní realizace technický dozor dohlíží a kontroluje:

 1. průběh prací
 2. dodržování technologických postupů
 3. soulad používaných materiálů s projektovou dokumentací


Po dokončení jednotlivých prací přebírá dokončené dílo od zhotovitele.


Úkoly technického dozoru


K nejběžnějším úkonům stavebního dozoru patří zejména:

 1. kontrola projektové dokumentace před výběrem dodavatele
 2. předání a převzetí staveniště
 3. průběžná kontrola prací během realizace
 4. přejímka zakrytých konstrukcí a dílčích celků
 5. zápisy do stavebního deníku
 6. svolání a vedení kontrolních dnů stavby
 7. kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací
 8. kontrola kvality a dodržování technických postupů
 9. kontrola a odsouhlasení měsíční fakturace
 10. podklady ke kolaudaci díla a kolaudace
 11. kontrolu dokumentace skutečného provedení
 12. informační činnost pro investora (měsíční zprávy)


Technický dozorce by měl být přítomen:

 1. u přejímání prací a dodávek vyžadujících zaprotokolování
 2. při provádění předepsaných zkoušek
 3. při zaměřování důležitých konstrukcí a přezkušování prací následně zakrytých
 4. v dalších podstatných úsecích provádění výstavby


Správný výběr technického dozoru

Vybrat správný stavební dozor není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za dobře odvedenou prací stavebního dozoru nezůstane žádný hmatatelný důkaz, ale pouze spokojený investor, který odvedenou práci ocení. Technický dozor je vhodné vybírat mezi autorizovanými osobami (seznam autorizovaných inženýrů a techniků je veřejně dostupný na www.ckait.cz). V případě větších akcí, kde je nutnost zajistit také koordinátora BOZP, je příhodné, aby tuto činnost zajišťoval technický dozor, čímž dojde k úspoře finančních prostředků.

 

Zeptejte se nás
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš e-mail:
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana